new
Trang chủ>Khóa Học>CSS Basic>

CSS Basic

Cascading Style Sheets (CSS) is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language such as HTML. CSS is a cornerstone technology of the World Wide Web, alongside HTML and JavaScript.

This course describes the knowledge about CSS Selectors, Values, Units, Fonts, Colors, Backgrounds, Margins, Padding, Outlines, Borders, Positions and Visibility.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

CSS Basic
60 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Basic Concepts and Selectors

Chủ đề

Basic Values and Units

Chủ đề

Text and Styling Texts

Chủ đề

Fonts

Chủ đề

Margins, Padding, Outlines and Borders

Chủ đề

Colors and Backgrounds

Chủ đề

Positions and Visibility

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 60 Câu Hỏi

Lượt xem

11.5K

Số lượng học viên

1106

Học viên có chứng chỉ

337

Tổng số bài thi

2496

Tổng số câu hỏi

452

Tài liệu tham khảo

6

Thành viên đóng góp 17