new
Trang chủ>Khóa Học>HTML for Beginners>

HTML for Beginners

Hypertext Markup Language (HTML) is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS) and scripting languages such as JavaScript.

Web browsers receive HTML documents from a web server or from local storage and render the documents into multimedia web pages. HTML describes the structure of a web page semantically and originally included cues for the appearance of the document.

The latest version of HTML is HTML5, maintained by the World Wide Web Consortium (W3C).

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

HTML for Beginners Exam
70 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Basic Concepts and Page Structure

Chủ đề

Elements and Attributes

Chủ đề

Text Formatting

Chủ đề

Phrase Tags

Chủ đề

Head Element, Meta Tag and Comments

Chủ đề

Multimedia and embedding

Chủ đề

Tables

Chủ đề

Lists and Blocks

Chủ đề

Hyperlinks

Chủ đề

Forms

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 70 Câu Hỏi

Lượt xem

13.8K

Số lượng học viên

1778

Học viên có chứng chỉ

402

Tổng số bài thi

3932

Tổng số câu hỏi

506

Tài liệu tham khảo

7

Thành viên đóng góp 19