new
Trang chủ>Khóa Học>Kubernetes Essentials>

Kubernetes Essentials

Khóa học này cung cấp một cái nhìn toàn diện về Kubernetes, một hệ thống mã nguồn mở mạnh mẽ để quản lý các ứng dụng được container hóa trong một môi trường được gom nhóm. Khóa học bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về Kubernetes và các nguyên tắc cốt lõi của nó. Chúng tôi sau đó đi sâu vào chi tiết về kiến trúc cụm Kubernetes, khám phá các vai trò của các nút master và worker. Khóa học cũng bao gồm khái niệm về containers và cách chúng được quản lý trong Kubernetes. Chúng tôi sẽ thảo luận về các loại tải công việc khác nhau và cách chúng được điều phối. Khóa học cũng sẽ giới thiệu bạn với các dịch vụ Kubernetes, cân bằng tải và mạng lưới, giải thích cách chúng làm việc cùng nhau để cung cấp các hệ thống có thể mở rộng và đáng tin cậy. Chúng tôi cũng sẽ bao gồm các giải pháp lưu trữ trong Kubernetes và cách quản lý cấu hình ứng dụng. Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có một hiểu biết vững chắc về các khái niệm và thành phần cơ bản của Kubernetes và sẵn sàng để bắt đầu làm việc với các cụm Kubernetes.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Kubenetes cơ bản
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Overview

Chủ đề

Cluster Architecture

Chủ đề

Containers

Chủ đề

Workloads

Chủ đề

Services, Load Balancing, and Networking

Chủ đề

Storage

Chủ đề

Configuration

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

2.4K

Số lượng học viên

39

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

18

Tổng số câu hỏi

588

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 8