new
Trang chủ>Khóa Học>Laravel Essentials>

Laravel Essentials

Immersive hands-on learning Learn the fundamental concepts of Laravel framework Understand framework advanced concepts-controllers, routing, responses and filters Build highly responsive websites with appropriate forms and authentications

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Laravel Basic
30 câu hỏi/00:40:00

Chủ đề

Laravel Commands

Chủ đề

Routing, Requests and Responses

Chủ đề

Controllers & Views

Chủ đề

Some small things else about Laravel that you should know

Laravel Database
20 câu hỏi/00:20:00

Chủ đề

Database: Query Builder

Chủ đề

Database: Pagination

Chủ đề

Database: Migrations

Chủ đề

Database: Seeding

Digging Deeper
60 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Artisan Console

Chủ đề

Broadcasting

Chủ đề

Cache

Chủ đề

Collections

Chủ đề

Events

Chủ đề

File Storage

Chủ đề

Helpers

Chủ đề

HTTP Client

Chủ đề

Mail

Chủ đề

Notifications

Chủ đề

Queues

Chủ đề

Task Scheduling

Laravel Security
40 câu hỏi/00:50:00

Chủ đề

Authentication

Chủ đề

Authorization

Chủ đề

Middleware

Chủ đề

CSRF Protection

Chủ đề

Validation

Laravel Eloquent ORM
20 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Eloquent: Model Relationships

Chủ đề

Eloquent: Collections

Chủ đề

Eloquent: Resources

Chủ đề

Eloquent: Mutators

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

03:20:00

Bài thi

5 Bài Thi - 170 Câu Hỏi

Lượt xem

10K

Số lượng học viên

783

Học viên có chứng chỉ

167

Tổng số bài thi

6549

Tổng số câu hỏi

437

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 12