new
Trang chủ>Khóa Học>Linux Professional Institute LPIC-3 Enterprise Mixed Environment>

Linux Professional Institute LPIC-3 Enterprise Mixed Environment

The LPIC-3 certification is the culmination of the multi-level professional certification program of the Linux Professional Institute (LPI). LPIC-3 is designed for the enterprise-level Linux professional and represents the highest level of professional, distribution-neutral Linux certification within the industry. Three separate LPIC-3 specialty certifications are available. Passing any one of the three exams will grant the LPIC-3 certification for that specialty.

The LPIC-3 Enterprise Mixed Environment certification covers the administration of Linux systems enterprise-wide in a mixed environment.

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từLinux Professional Institute
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 2/2022

Danh sách bài thi

Linux Professional Institute LPIC-3 Enterprise Mixed Environment Exam
60 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

390.1 OpenLDAP Replication

Chủ đề

390.2 Securing the Directory

Chủ đề

390.3 OpenLDAP Server Performance Tuning

Chủ đề

391.1 LDAP Integration with PAM and NSS

Chủ đề

391.2 Integrating LDAP with Active Directory and Kerberos

Chủ đề

392.1 Samba Concepts and Architecture

Chủ đề

392.2 Configure Samba

Chủ đề

392.3 Regular Samba Maintenance

Chủ đề

392.4 Troubleshooting Samba

Chủ đề

392.5 Internationalization

Chủ đề

393.1 File Services

Chủ đề

393.2 Linux File System and Share/Service Permissions

Chủ đề

393.3 Print Services

Chủ đề

394.1 Managing User Accounts and Groups

Chủ đề

394.2 Authentication, Authorization and Winbind

Chủ đề

395.1 Samba as a PDC and BDC

Chủ đề

395.2 Samba4 as an AD compatible Domain Controller

Chủ đề

395.3 Configure Samba as a Domain Member Server

Chủ đề

396.1 NetBIOS and WINS

Chủ đề

396.2 Active Directory Name Resolution

Chủ đề

397.1 CIFS Integration

Chủ đề

397.2 Working with Windows Clients

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 60 Câu Hỏi

Lượt xem

137

Số lượng học viên

7

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

0

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 0