new
Trang chủ>Khóa Học>Vue.js Advance>

Vue.js Advance

Vue là một JavaScript framework để xây dựng giao diện người dùng. Nó được xây dựng dựa trên HTML, CSS và JavaScript tiêu chuẩn, đồng thời cung cấp mô hình lập trình dựa trên thành phần và khai báo giúp bạn phát triển giao diện người dùng một cách hiệu quả, dù chúng đơn giản hay phức tạp.

Khóa học này bao gồm 3 objective: Vuex, Vue Routing và Nuxt.js

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 1/2023

Danh sách bài thi

Advance Vuejs & Nuxt.js
40 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Vuex

Chủ đề

Vue Routing

Chủ đề

Nuxt.js

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

4.4K

Số lượng học viên

229

Học viên có chứng chỉ

6

Tổng số bài thi

157

Tổng số câu hỏi

263

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 11